“ગુરુ અને કૃષ્ણને શરણાગત થઈને અને પ્રામાણિક આધ્યાત્મિક ગુરૂ પાસેથી દીક્ષા લઈને શિષ્ય તરત જ થોડી રાહત અનુભવી શકે છે. કર્મના નિયમો આપણા બધા ઉપર દબાણ લાવી રહ્યા છે અને ગુરુ પ્રત્યે શરણાગતિથી રાહત મળે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીલ જયપતાક સ્વામી ગુરુ મહારાજ
સાયબરસ્પેસ પુસ્તકમાંથી આધ્યાત્મિક સત્ય