“જ્યારે આપણે વિચારીએ છીએ કે દરેકમાં દિવ્ય ચિનગારી છે, દરેકમાં પરમાત્મા છે અને તેઓ સર્વ શુદ્ધ શાશ્વત આત્મા છે, ત્યારે તમને લાગે છે કે તમે તેમને મદદ કરવા માંગો છો. તેઓ શા માટે પીડાય છે? શા માટે તેઓએ આ બધાંથી વારંવાર પસાર થવું જોઈએ? ”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૨ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૧
કોલકાતા