“ત્રણ પરીક્ષણો છે – સાધુ, શાસ્ત્ર અને ગુરુ જેમાં આપણે કંઈક મૂકી શકીએ છીએ. આ તપાસ અને સંતુલન પ્રણાલી છે. ભૂતકાળમાં રહી ચુકેલા મહાન આત્માઓના ઉદાહરણોથી આપણે શીખી શકીએ છીએ, આ સાધુ પ્રમાણ છે. પછી આપણી પાસે શાસ્ત્ર છે – પુસ્તકો જ આધાર છે; બધું વેદો પર આધારીત છે. વેદો જે પણ કહે છે તે સૌથી મહત્વપૂર્ણ છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૩૧ ઓગષ્ટ ૨૦૦૫
દામોદરદેશ