“ભગવાન ચૈતન્ય કોઈપણ સમયે તેમની દયા આપી શકે છે. આપણે શું કરવાનું છે, એ અમૃતનું આસ્વાદન કરવાની તીવ્ર ઇચ્છાને કેળવવાનું છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૭ જુલાઈ ૧૯૮૧
અમદાવાદ, ભારત