“ભગવાન ચૈતન્ય આવ્યા અને તેમણે તમારા બધા માટે ભગવાનના પ્રેમના બીજ છોડ્યા. તેને લો, આનંદ કરો અને દરેક જગ્યાએ ફેલાવો !!”

પવિત્ર જયપતાકા સ્વામી
૨૨ મી એપ્રિલ ૨૦૧૩
માયાપુર, પશ્ચિમ બંગાળ, ભારત