“ભગવાન સદૈવ યુવાન છે, તેઓ ક્યારેય વૃદ્ધ થતા નથી અને તેઓ હંમેશા તેમના ભક્તો સાથેના પ્રેમાળ સંબંધોનો આનંદ માણે છે અને આપણે ભગવાન સાથેના પ્રેમાળ સંબંધનો ભાગ છીએ, પરંતુ આપણે આધ્યાત્મિક જગતમાંથી પતિત થયા છીએ અને આ ભૌતિક જગતમાં આવ્યા છીએ. તેથી આપણને પતિત આત્મા તરીકે ગણવામાં આવે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૯ ફેબ્રુઆરી ૧૯૮૬
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ, યુએસએ