“દરેક ભક્ત, તે જે પણ સેવા કરી શકે, તેને ફક્ત એ રીતે કરવાનો પ્રયાસ કરે જેથી કૃષ્ણ પ્રસન્ન થાય અને લોકો કૃષ્ણની વધુ ને વધુ નજીક આવે. એ જ પૂર્ણતા છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ મી ઑક્ટોબર ૧૯૮૨
ઑર્લેન્ડો, યુએસએ