“જો ભક્તો શ્રીલ પ્રભુપાદના પુસ્તકો વાંચે અને તત્વજ્ઞાનને સમજે, તો તેઓ સરળતાથી ગેરમાર્ગે દોરતા નથી.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ એપ્રિલ ૨૦૧૯
શ્રીધામ માયાપુર, ભારત