“જો તમે જીવનમાં પાછા વળીને જુઓ છો અને તમે જે પ્રગતિ કરી છે તેની સાથે તેની સરખામણી કરો, અને પછી આગળ જુઓ અને જુઓ કે તમારે કેટલી વધારે પ્રગતિ કરવાની જરૂર છે, તમે કેવી રીતે આત્મસંતુષ્ટ રહી શકો છો?”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૭ મે ૨૦૧૭
ડેટ્રોઇટ, યુએસએ