“ભગવાન ચૈતન્યએ જે પ્રક્રિયા આપી છે તે શુદ્ધ આનંદ છે. જો કોઈ વેકેશન પર જાય અને પૂછવામાં આવે કે તેણે વેકેશન પર શું કર્યું છે? તમે સિંગાપોર ગયા, તમે શું કર્યું? અને તે કહે છે, ઓહ, મેં નૃત્ય કર્યું, મેં ગાયું, અને એક ઉત્સવમાં ભાગ લીધો અને ઘણું ખાધું! પછી તેઓએ કહ્યું, ‘ઓહ, તે ખૂબ જ સારું વેકેશન હતું! આ ચૈતન્યદેવનો આદેશ છે. ગાઓ, નાચો અને પ્રાસદમ ખાઓ! શું મુશ્કેલી છે?”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૧ જૂલાઈ ૨૦૧૬
કોલકાતા, ભારત