“ભગવાન ચૈતન્યની પાસે અસીમિત દયા, અસીમિત ક્ષમા છે. જ્યાં સુધી આપણે વાસ્તવમાં પ્રયત્ન કરીએ છીએ. જો આપણે પાખંડી બની જઈએ છીએ; અમુક બિંદુ પર તેની પોતાની સીમા છે, કે તેઓ હવે પાખંડનો સ્વીકાર કરશે નહીં. પરંતુ ઈમાનદારીથી, જો આપણે થોડોક પણ પ્રયત્ન કરીએ છીએ, પરંતુ આપણે કંઈક ભૂલ કરીએ છીએ અથવા આપણે બહુ નબળા છીએ, તો આ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના આંદોલનમાં એક મોટી અયોગ્યતા નથી, કારણ કે તેઓ ખૂબ જ દયાળુ છે!”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૧૭ જુલાઈ ૧૯૮૧
અમદાવાદ, ભારત