શ્રી પંચતત્વની કૃપાથી, એક આંધળો માણસ પણ આકાશમાં તારા જોઈ શકે છે. તેથી, ભલે તમારી પાસે ક્ષમતા ના હોય તો પણ, કૃષ્ણની કૃપાથી, બધું શક્ય છે. તેથી, આપણે કૃપા લઈએ છીએ અને તેનો ઉપયોગ કરીને અદભુત કાર્ય કરી શકીએ છીએ. તો આજે, આપણે યાદ કરીએ છીએ કે કેવી રીતે કૃષ્ણ ભક્તોને કૃપા આપી રહ્યા હતા. કૃપા સાથે, આપણે એક લાંબા માર્ગે જઈ શકીએ છે.

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
ચેન્નઈ ખાતે સાંધ્ય વર્ગ, ભારત
૨ એપ્રિલ ૨૦૧૮