કારણ કે જે ભક્ત પ્રચાર કરી રહ્યો છે, જે ભક્ત સમર્પિત છે અને કૃષ્ણ પર નિર્ભર છે, કૃષ્ણ સંપૂર્ણ રીતે દેખાય તે પહેલાં, જેમ સૂર્ય પૂર્વમાં ઉગતો હોય પણ આકાશ પ્રકાશિત થઈ જાય છે, તેમ વ્યક્તિની ચેતના પણ પહેલેથી જ પ્રકાશિત થઈ જાય છે અને કૃષ્ણભાવનામૃતથી પ્રેરિત થઈ જાય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૨ સપ્ટેમ્બર ૧૯૮૧
મિયામી, ફ્લોરિડા