ગુરુ મહારાજની ઈચ્છા મુજબ જે.પી.એસ. ઑફિસ ડેટાબેઝને અપડેટ અને વ્યવસ્થિત કરવાનો પ્રયાસ કરી રહી છે જેથી અમે સંબંધિત સુધારેલ ડેટા મેળવી શકીએ જે ગુરુ મહારાજને શિષ્યો સાથે જોડાવા અને ઇ-કેર સિસ્ટમ બનાવવા માટે મદદ કરી શકે.

કૃપા કરીને અપડેટ કરવા માટે નીચેની લિંકને ક્લિક કરો:

https://tinyurl.com/JPSGMTeam