“જ્યારે કોઈ મનુષ્ય ભગવાનના નામનો જપ કરે છે ત્યારે તે સ્નાન સમાન છે. ત્યારે તે શુદ્ધિકરણ સમાન છે, જેમ કે પાણીના ધોધમાં ઉભા હોઈએ, તેનો ઉલ્લેખ છે – મનુષ્ય બધા પ્રકારની ગંદકીથી શુદ્ધ થઈ જાય છે. પરંતુ પછી જો કોઈ તેને ગંભીરતાથી ન લે, તો તેનું હાથી-સ્નાન તરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. હાથી પાણીમાં જાય છે અને સ્નાન કરે છે અને જ્યારે તે બહાર આવે છે, ત્યારે તે ધૂળ લે છે અને તે તેને પોતાના ઉપર ફેંકે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨૦ જુલાઈ ૧૯૮૧
ચેન્નઈ, ભારત