આ વર્ષે નવદ્વીપ ધામની પરિક્રમામાં પાંચ સમૂહ છે. એક આંતરરાષ્ટ્રીય સમૂહ, એક હિન્દી સમૂહ, એક ગીતા કોર્સ સમૂહ, અને બે નામહટ્ટ સમૂહ. અત્યાર સુધી, દરરોજ, હું ઇન્ટરનેટ દ્વારા તમામ પાંચ સમૂહની મુલાકાત લઉં છું અને નાનો વર્ગ આપું છું. Mayapur.tv આંતરરાષ્ટ્રીય સમૂહને બતાવે છે.

આપનો સદૈવ શુભચિંતક,
જયપતાકા સ્વામી