હું યકૃત પ્રત્યારોપણ માટેના મોટાભાગના પરીક્ષણોમાંથી પસાર થઈ રહ્યો છું. અત્યાર સુધી, ખૂબ સારા. થોડા પરીક્ષણો વધુ. ત્યાં સુધી, હું ચેન્નઇમાં રહીશ.

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૦ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮