“જો આપણી ચેતનાએ ગુરુ અને ગૌરાંગના ચરણ કમળ પર લંગર નાખ્યું છે, તો આપણને કૃષ્ણની તરફની ખેંચી લેવામાં આવશે. જો આપણી ચેતનાએ ભૌતિક જીવનના કાદવમાં લંગર નાખ્યું છે, તો ભલે આપણે કૃષ્ણ પાસે પાછા જવાનો દેખાવ કરીએ, આપણે પ્રગતિ નહીં કરીએ.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૧૨ માર્ચ ૧૯૮૨
કોલકાતા, ભારત