“ગુરૂ કૃષ્ણના પ્રતિનિધિ હોય છે. તેમનો અપરાધ અથવા નીંદા કરવી નહિં. તેમને ભગવાનની કૃપા તરીકે, પરમેશ્વરના સેવક તરીકે જોવામાં આવે છે.

શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીલ જયપતાકા સ્વામી
૨૨ એપ્રીલ ૨૦૧૩
માયાપુર, ભારત