ગુરુ મહારાજે ગ્રંથ મેરેથોન અંતર્ગત ટોચના તમામ ડોકટરો અને આઈએલબીએસ હોસ્પિટલના ડાયરેક્ટરને ભગવદ્ ગીતાનું વિતરણ કર્યું. તેમણે નર્સો અને હોસ્પિટલ સ્ટાફને પણ પુસ્તકો વહેંચ્યા હતા.