“હું ભક્તિવેદાન્ત હોસ્પિટલમાં છું, મારે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ, લોહીની તપાસ વગેરે હતા. તેઓ હોસ્પિટલને ઠીક કરી રહ્યા છે, ૧૨૦ પથારીનો અન્ય એક વિભાગ જોડી રહ્યા છે. મેં ચૈ. ચ. મધ્ય લીલા અધ્યાય ૨૫ સાંભળ્યો. બહુ જ આનંદમય. રાધાનાથ સ્વામીના એક શિષ્યએ મારા શિષ્ય સાથે લગ્ન કર્યા, એક અત્યાધુનિક પેથોલોજી વિભાગનું દાન કર્યું.”

જયપતાકા સ્વામી
૧૯ જાન્યુઆરી ૨૦૧૮