આઈએલબીએસ હોસ્પિટલમાંથી રજા મળ્યા બાદ ગુરુ મહારાજ ઇસ્કોન દિલ્હીમાં છે.