ઇસ્કોન મુંબઈ અત્યારે ૪૦ મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરી રહ્યું છે. મુંબઇમાં આ ભવ્ય ઉત્સવ માટે શ્રીલ પ્રભુપાદના ૯૦ થી વધુ શિષ્યો હાજર છે.

૧૪ જાન્યુઆરી, ૨૦૧૮