ઇસ્કોન મુંબઇની ૪૦ મી વર્ષગાંઠ ઉત્સવનો અંતિમ દિવસ. ગુરુ મહારાજે મુંબઇમાં અને શ્રીલ પ્રભુપાદ સાથેની તેમની લીલાઓ જણાવી.