આજે ગુરુ મહારાજ ઇસ્કોન દિલ્હીમાં ભક્તોને આશીર્વાદ આપે છે.