“ખોટો સંન્યાસ પણ ભૌતિક રૂપમાં કંઈક ત્યાગ કરતો હોય છે જો કે તેનો કૃષ્ણ ચેતનામાં ખરેખર ઉપયોગ કરી શકાય છે જે તેને અસરકારક રીતે આધ્યાત્મિક બનાવે છે. કેટલાક ખોટા અહંકારને કારણે, ખોટો સંન્યાસ પણ તપસ્યા કરી રહ્યો હોય છે, જે આધ્યાત્મિક ગુરૂ દ્વારા અધિકૃત હોતો નથી. ખોટા સંન્યાસના અન્ય પ્રકારો હોઈ શકે છે, પરંતુ એક વાસ્તવિક સંન્યાસ પણ છે જ્યાં મનુષ્ય ભગવાન શ્રીકૃષ્ણના ખાતર એવી કોઈ વસ્તુ સ્વેચ્છાએ સ્વીકારે છે જે તેને પસંદ ન હોય.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
“સ્પિરિચ્યુઅલ ટ્રુથ ફ્રોમ સાયબરસ્પેસ” પુસ્તકમાંથી