“પવિત્ર નામનો જપ કરવો એ સૌથી સરળ પ્રક્રિયા છે; સાથે-સાથે કારણકે કળીયુગમાં લોકો બહુ જ પતિત થઈ ગયા છે, તેઓ ભાગ્યે જ અપરાધ કર્યા વગર જપ કરી શકે છે. તેથી, ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ, તેઓ ખૂબ કૃપા કરીને આવ્યા છે કારણકે તેમની કૃપાથી અથવા હરે કૃષ્ણનો જપ કરતા પહેલા ભગવાનનું નામ (નીચે) જપ કરીને કોઈ પણ વ્યક્તિ અપરાધ કર્યા વિના પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે છે.

શ્રી કૃષ્ણ-ચૈતન્ય પ્રભુ-નિત્યાનંદ
શ્રી-અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદી-ગૌર-ભક્ત-વૃંદ”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૮૨
થાઈલેન્ડ