“જો આપણે ભક્તિપૂર્ણ સેવા માં દ્રઢ રહીએ છીએ તો આપણું દિવ્ય જ્ઞાન પણ ગુરુ અને કૃષ્ણ ની કૃપાથી દ્રઢ બની રહે છે. કેવળ એક વસ્તુ જે આપણને પતનથી દૂર રાખે છે તે છે દિવ્ય જ્ઞાન. જ્ઞાન કે આ માયા છે અને આ કૃષ્ણભાવનામૃત છે, આ પૂર્ણતઃ આધ્યાત્મિક છે અને આ ભૌતિક છે અને પછી આ જાણીને કે ભૌતિક સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો અને આ આધ્યાત્મિક સાથે કેવી રીતે વ્યવહાર કરવો. તો જ્યારે કોઈ એક માધ્યમ દ્વારા કે કોઈ અન્ય માધ્યમ દ્વારા સ્વયંના દિવ્ય જ્ઞાન ને ગુમાવી દે છે અથવા તો તેની ભક્તિમય સેવાને ઓછી કરવાના કારણે અને પોતાનો આશ્રય ગુમાવી દે છે અથવા અપરાધો ના કારણે, તો જેવું તમે દિવ્ય જ્ઞાન ગુમાવો છો ત્યારે બહુજ મૂર્ખ રીતે કાર્ય કરવું સહેલું છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૧૩ ઓક્ટોમ્બર, ૧૯૯૮
ન્યુ તાલવન ફાર્મ, મિસિસિપી