“આધ્યાત્મિક ગુરુ અને કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે જ ભૌતિક સુવિધા આપશે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ પરિપક્વ હોય, જો કોઈ વ્યક્તિ તે પરિસ્થિતિને સહન કરવા માટે પૂરતી પરિપક્વ હોય અને તેને યોગ્ય રીતે સંલગ્ન કરે અને તેને કૃષ્ણની સેવામાં જોડે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૬ જૂન, ૧૯૮૧
લોસ એન્જેલિસ, અમેરિકા