“આધ્યાત્મિક ગુરુ અને કૃષ્ણ માત્ર ત્યારે ભૌતિક સુવિધા આપશે જો કોઈ વ્યક્તિ સિદ્ધ છે, જો કોઈ વ્યક્તિ તે સ્થિતિને સહન કરવા માટે પર્યાપ્ત પરિપક્વ છે અને તેને કૃષ્ણની સેવામાં સંલગ્ન કરે છે અને તેનો સમાવેશ કરે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૧૬ જૂન ૧૯૮૧
લોસ એન્જલસ, યુએસએ