“ભૌતિક જગતમાં આપણે ભૌતિક જીવનનો આનંદ માણવા જઈ રહ્યા છીએ અને આપણને ભૌતિક જીવન ભોગવવું પડે છે – આપણે તેને ટાળી શકીએ નહીં. કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો અર્થ છે કે આપણે ઉત્કૃષ્ટ સુખ માટે પ્રયત્ન કરીએ છીએ અને શાંતિપૂર્ણ રહેવા માટે આપણે આપણા ભૌતિક જીવનને નિયમિત કરીએ છીએ. કેટલીકવાર આને સાદું જીવન અને ઉચ્ચ વિચારસરણી કહેવામાં આવે છે; અથવા ઓછામાં ઓછું, નિયમનશીલ જીવન અને ઉચ્ચ વિચારસરણી. કૃષ્ણ આપણને ભૌતિક રૂપે જે આપે છે તે આપણે સ્વીકારીએ છીએ અને આપણે તેનો ઉપયોગ તેમની સેવામાં કરીએ છીએ.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૩ ડિસેમ્બર ૧૯૯૯