“કૃષ્ણ પ્રત્યે સભાન રહેવાનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિ મુક્તિના ઉત્ક્રાંતિવાદી મંચથી પહેલેથી જ ઉપર છે. વ્યક્તિ પહેલેથી જ એક મુક્ત આત્મા છે. તેથી, તે પહેલાથી જ ભૌતિક મંચથી ખૂબ આગળ છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૫ એપ્રિલ ૧૯૮૬
એટલાન્ટા, સંયુક્ત રાજ્ય અમેરિકા