“કૃષ્ણ જુએ છે કે શિષ્યો કેવી રીતે તેમના ગુરુની સેવા કરે છે, અને તે મુજબ તેઓ તેમની કૃપા કરે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૧૪ મી એપ્રિલ, ૨૦૧૧
શ્રીધામ માયાપુર