“આપણે કૃષ્ણની કૃપાને અહૈતુકી કહીએ છીએ, કારણ કે કોઈ કારણ નથી, શા માટે તેમણે કૃપા આપવી જોઈએ. તેમણે કોઈને પણ કૃપા આપવાની કોઈ જરૂર નથી. એવું નથી કે કોઈ પણ કૃષ્ણની કૃપા માટે યોગ્ય વિનિમયમાં કંઈ પણ કરી શકે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
એ સ્પિરિચ્યુલ અવેકનિંગ પુસ્તકમાંથી