“ગીતા વર્ણન કરે છે કે વ્યક્તિએ પરિણામની આસક્તિ વિના કાર્ય કરવું જોઈએ, ફળોની આસક્તિ વિના કાર્ય કરવું જોઈએ તો તે ત્યારે સંભવ છે જ્યારે વ્યક્તિ માત્ર કૃષ્ણને પ્રસન્ન કરવા માટે કાર્ય કરે છે. ગુણો આધ્યાત્મિક હોય છે જ્યારે તેનો ભૌતિક ઇન્દ્રિયતૃપ્તિ સાથે કોઈ સંબંધ નથી હોતો. આ કાર્યનું રહસ્ય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૧૭ જૂન ૧૯૮૧
લોસ એન્જીલીસ, યુએસએ