“વાસ્તવમાં ગાયક, નૃત્ય, નાટક અને તમામ પ્રકારની કલા અને સંસ્કૃતિનો મૂળ હેતુ પરમ ભગવાનની મહિમાગાન કરવાનો હતો.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૪ ઑક્ટોબર ૧૯૮૧
ગ્વાડલહારા, મેક્સિકો