“જે વાસ્તવમાં આધ્યાત્મિક ગુરુ પ્રત્યે સમર્પણની ભાવનાનો સ્વાદ અનુભવે છે તે એક અબજ ડોલર માટે પણ વ્યાપાર નહીં કરે! અથવા કંઈપણ ભૌતિક અથવા મુક્તિ માટે, કારણ કે ગુરુ-શિષ્યના આદાન-પ્રદાનથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે કે આવો સંબંધ જ વાસ્તવિક છે. અન્ય બધા સંબંધો ભૌતિક છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૪ જૂન, ૧૯૮૧
મલબેરી, ટેનેસી, સંયુક્ત રાષ્ટ્ર અમેરિકા