“તમારે મુશ્કેલી સાથે કંઈપણ ઇચ્છા કરવાની કોઈ જરૂર નથી. ઓછામાં ઓછું તમે હરે કૃષ્ણનો જપ કરો, તમે કૃષ્ણ પ્રસાદમ લો, તમે ભક્તોનો સંગ કરૉ. આ રીતે ફક્ત સંગ દ્વારા, દરરોજ ભાગવતનું શ્રવણ કરવાથી, નિત્યમ ભાગવત સેવયા, પછી વ્યક્તિની ચેતના આપમેળે શુદ્ધ થઈ જાય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૨૮ ઓક્ટોબર ૧૯૮૨
થાઇલેન્ડ