“એક શુદ્ધ ભક્ત વિશ્વભરમાં કૃષ્ણની કૃપા સ્થાપિત કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે. અને તે માટે, જે કંઈપણ કરવું પડે તેને કરવા માટે તે તૈયાર હોય છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૫ મી ડિસેમ્બર, ૧૯૮૧
બોમ્બે, ભારત