“શ્રીલ પ્રભુપાદે સમજાવ્યું છે કે પરલૌકિક સાહિત્યમાંથી માત્ર એક શબ્દ વાંચીને, આનાથી વ્યક્તિનું આધ્યાત્મિક જીવન શરૂ થાય છે. ભલે તેઓ એક શબ્દ પણ વાંચે, આ એક શરૂઆત છે. આનાથી તેઓએ કૃષ્ણ સાથેના જોડાણનો પ્રારંભ કર્યો છે. આનાથી તેમને પ્રથમ આધ્યાત્મિક પગલું મળ્યું છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૮૧
મિયામી, યુએસએ