“એક પ્રચારક જે બહાર જાય છે, તેની ફરજ છે સંદેશનું બરાબર એ રીતે જ પુનરાવર્તન કરવું જે રીતે તેને સાંભળ્યો હોય. એક પ્રચારક પણ જવાબદાર છે, તે કોઈને ખોટું માર્ગદર્શન આપે છે, જો તે સૂચના આપે છે જે સાધુ, સાસ્ત્ર અને ગુરુના આધારે પ્રામાણિક નથી, તો તે જવાબદાર છે. જો કોઈ વ્યક્તિ તે સૂચનાને અનુસરે છે અને તેને અનુસરવાથી તે ભૌતિક જીવનમાં પોતાને વધુ ફસાવે છે, તો પછી પ્રતિક્રિયા તે ઉપદેશક પર પાછી આવે છે. ”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૫ નવેમ્બર, ૧૯૮૦
બેંગલોર, ભારત