“ભગવાન ચૈતન્ય એટલા દયાળુ છે કે ભલે કોઈ અપરાધી હોય, તેને પણ કૃપા મળે છે. તેથી કોઈ પણ કહી શકે છે, ‘ઠીક છે, તેના માટે તર્કસંગત શું છે? આ તાર્કિક નથી અથવા આ કોઈ પણ સ્થાપિત પ્રણાલીનું પાલન નથી કરી રહ્યા.’ આ એટલા માટે છે કારણ કે ભગવાન ચૈતન્ય પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, તેમને કોઈ પણ સ્થાપિત પ્રણાલીનું પાલન કરવાનું નથી, તેઓ સ્વતંત્ર છે, તેમને જે કંઈ પણ પસંદ હોય, તેઓ કરી શકે છે. તેઓ મૂળભૂત નિયમો બનાવે છે. આ વિશિષ્ટ અવતારમાં, આ વિશેષ અવતરણમાં, તેમની મનોદશા છે ફક્ત કૃપા આપવી.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૨૯ એપ્રિલ ૧૯૮૫
ન્યૂ ઓર્લિયન્સ, યુએસએ