“ક્યારેક ભક્તો વિચારે છે, “સૌ પ્રથમ, મને ઘણું બધું વાંચવા દો અથવા ઘણાં પ્રારંભિક કાર્ય કરવા દો, પછી હું મારી પ્રચાર કારકિર્દીની શરૂઆત કરીશ.” પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામૃતની મૂળભૂત સમજણ પછી, ખરેખર તે પ્રચાર જ છે જે આપણને વધુ શુદ્ધ બનાવે છે. કારણ કે તે વિદ્યાલય સંબંધી અભ્યાસ નથી કે જેને આપણે કૃષ્ણ ભાવનામૃત સમજીએ છીએ, નહીં તો આ બધા મોટા વિદ્વાનો તેઓ બધા મોટા સાક્ષાત્કાર પ્રાપ્ત આત્માઓ હોત.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૧૨ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૮૧
મિયામી, ફ્લોરિડા