“આપણે માયાના સમુદ્રની મધ્યમાં છીએ અને આપણે માયાના મોજા પર તરી રહ્યા છીએ. વિવિધ પ્રકારના મોજા, ભૌતિક પરિસ્થિતિઓ, ભૌતિક આકર્ષણો, ભૌતિક સુખની સમાન છે, પરંતુ જેવો મનુષ્ય તરંગ દ્વારા ઉન્નત થાય છે, આગલી મિનિટમાં જ તેને મોજા દ્વારા નીચે ફેંકી દેવામાં આવે છે, આ રીતે આપણને ખારું પાણી પીવા માટે ફરજ પાડવામાં આવે છે, આ ભૌતિક જગતના મોજાઓ દ્વારા આ અચાનક નીચે પડવા અને મારને સ્વીકાર કરવા માટે આપણને ફરજ પાડવામાં આવે છે.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૩ સપ્ટેમ્બર, ૧૯૮૪