“આપણે વૈષ્ણવમાં સારા ગુણો જોવા જ જોઈએ. જો કેટલાક વૈષ્ણવ કેટલીકવાર તમને ન ગમતું કંઈક કરે અથવા તે કંઈક એવું કરે જે તમને લાગે નહીં કે તે યોગ્ય વૈષ્ણવ વર્તનને ધ્યાનમાં રાખીને છે, તો પછી તમે તેના ઉદાહરણનું અનુકરણ ન કરવાનું નક્કી કરી શકો છો. પરંતુ વૈષ્ણવ કૃષ્ણની સેવા કરવા માટે સમર્પિત હોવાથી, તે ખૂબ જ વિશેષ આત્મા છે, પછી ભલે તે કેટલીક ભૂલો કરે.”

શ્રી શ્રીમદ્ શ્રીલ જયપતાકા સ્વામી
૧૯ મી એપ્રિલ ૨૦૧૯
મુંબઈ, ભારત