“આપણે આ આધ્યાત્મિક શક્તિના નાના કણ છીએ, જેમ આગમાંથી ચિનગારી આવે છે. આગની બહાર, કૃષ્ણની દયાથી બહાર – આપણે આપણી આધ્યાત્મિક શક્તિ ગુમાવીએ છીએ. જ્યારે આપણે કૃષ્ણના આશ્રય હેઠળ રહીએ છીએ – ત્યારે આપણે આપણી પૂર્ણ આધ્યાત્મિક શક્તિ સાથે હોઈએ છીએ ”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૨૦ ડિસેમ્બર, ૧૯૮૦
બોમ્બે, ભારત