“પરલૌકિક જીવન એ વાસ્તવિકતા છે જે બદલાઈ રહ્યું નથી, જે સ્થાયી છે, જે આનંદ અને જ્ઞાનથી ભરપૂર છે અને આ ભૌતિક જીવન હંમેશાં બદલાઈ રહ્યું છે, કોઈ સ્થાયીત્વ નથી અને આપણે જ્યાં ઉભા હોઈએ છીએ ત્યાં વાસ્તવમાં અજ્ઞાનતા છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૧૬ સપ્ટેમ્બર ૧૯૭૯
લોસ એન્જેલિસ, યુએસએ