“આધ્યાત્મિક ગુરુ શિષ્યની કસોટી કરે છે, કૃષ્ણ પણ કસોટી કરે છે – શું તે ખરેખર નિષ્ઠાવાન છે? જો કસોટી વગર, કોઈ નિષ્ઠાહીન છે તો આ સારી વાત નથી, મનુષ્યની કસોટી થવી જોઈએ. કૃષ્ણ જે પણ કસોટી આપે તેના માટે મનુષ્યે તૈયાર રહેવું જોઈએ – દીક્ષા પહેલાં કે દીક્ષા પછી.  આ ભક્તિમય સેવાનું શુદ્ધિકરણ છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજ
૩૦ એપ્રિલ ૧૯૮૦
લોસ એન્જલસ, યુએસએ