“કૃષ્ણ શું ઇચ્છે છે અને શું નથી ઇચ્છતા અને પ્રશિક્ષિત કરવા માટે અને એક વ્યક્તિગત સંબંધમાં સેવા કરવાનો અભ્યાસ કરવા માટે, તે બંને જાણવા માટે એક વ્યક્તિને એક આધ્યાત્મિક ગુરુની જરૂર હોય છે. અને તેથી, આધ્યાત્મિક ગુરુને સાક્ષાત-હરિત્વેનના રૂપમાં વર્ણન કરવામાં આવે છે, કારણ કે તેઓ પ્રત્યક્ષ કૃષ્ણનું સ્વરૂપ છે, તે ભક્તોને પ્રશિક્ષિત કરવા માટે, શિષ્યોને પ્રશિક્ષિત કરવા માટે કૃષ્ણની દયાના વિસ્તાર છે.”

શ્રી શ્રીમદ્દ જયપતાકા સ્વામી
૧૦ જૂન ૧૯૮૧
સેન્ટ લૂઇસ, યુએસએ