“મનુષ્ય તેની અગાઉના પ્રવૃતિઓ અનુસાર કષ્ટ ભોગવે છે અને આનંદ કરે છે, આપણે અત્યારે કેવી રીતે કાર્ય કરીશું તે નક્કી કરશે કે ભવિષ્યમાં આપણી સાથે શું થશે, આપણે કેટલા સફળ થઈ શકીએ છીએ.”

શ્રી શ્રીમદ્ જયપતાકા સ્વામી
૮ જૂન ૧૯૮૦
કલકત્તા, ભારત